La distribució urbana de mercaderies (DUM) engloba tot el flux de mercaderies que es produeix a l’interior de la ciutat. Inclou l’última part de la cadena de subministrament, així com les operacions associades a l’entrega, recol·lecció, transferència, càrrega i descàrrega, col·locació en punts de venta i retorn de logística inversa.

La DUM és indispensable per a la ciutat, ja que distribueix els serveis bàsics per a la població urbana, i a la vegada dona suport al desenvolupament de l’economia local, abastint l’activitat mercantil i productiva.

Tanmateix, la DUM genera importants externalitats: la contaminació ambiental o acústica, l’ocupació de l’espai públic, o la sinistralitat, són exemples dels principals impactes que pot produir en la ciutat.

La irrupció de l’e-commerce, juntament amb l’aparició de nous models de negoci, no només està suposant un increment de les operacions de distribució de mercaderies sinó que està transformant la indústria logística, cada vegada més complexa i global, posant el sector i el territori on es desenvolupa sota grans pressions.

A més, els consumidors tendeixen a ser cada vegada més exigents amb els temps d’entrega, el que comporta la conseqüent acceleració de la distribució al llarg de tota la cadena de subministrament. Aquesta acceleració sovint es tradueix en una major magnitud dels impactes generats.

La DUM doncs, representa un repte per a qualsevol ciutat que vulgui millorar en termes de sostenibilitat, eficiència i seguretat. Una millora en la DUM ha de repercutir en una millor qualitat de vida dels ciutadans i una millora en les activitats que es desenvolupen en la ciutat.