DUM Data Center
Dades i documentació sobre la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)
Què és la DUM?

La distribució urbana de mercaderies (DUM) engloba tot el flux de mercaderies que es produeix a l’interior de la ciutat. Inclou l’última part de la cadena de subministrament, així com les operacions associades a l’entrega, recol·lecció, transferència, càrrega i descàrrega, col·locació en punts de venta i retorn de logística inversa.

La DUM és indispensable per a la ciutat, ja que distribueix els serveis bàsics per a la població urbana, i a la vegada dona suport al desenvolupament de l’economia local, abastint l’activitat mercantil i productiva.

Tanmateix, la DUM genera importants externalitats: la contaminació ambiental o acústica, l’ocupació de l’espai públic, o la sinistralitat, són exemples dels principals impactes que pot produir en la ciutat.

La irrupció de l’e-commerce, juntament amb l’aparició de nous models de negoci, no només està suposant un increment de les operacions de distribució de mercaderies sinó que està transformant la indústria logística, cada vegada més complexa i global, posant el sector i el territori on es desenvolupa sota grans pressions.

A més, els consumidors tendeixen a ser cada vegada més exigents amb els temps d’entrega, el que comporta la conseqüent acceleració de la distribució al llarg de tota la cadena de subministrament. Aquesta acceleració sovint es tradueix en una major magnitud dels impactes generats.

La DUM doncs, representa un repte per a qualsevol ciutat que vulgui millorar en termes de sostenibilitat, eficiència i seguretat. Una millora en la DUM ha de repercutir en una millor qualitat de vida dels ciutadans i una millora en les activitats que es desenvolupen en la ciutat.

Models, complexitat i actors

La distribució de mercaderies als establiments comercials és potser la part més visible de la DUM, però l’activitat inclou també la distribució de les compres online. Així mateix, activitats com la recollida de residus o les reparacions a domicili, requereixen també del transport de mercaderies, no com activitat en sí mateixa, sinó com a complement al servei que ofereixen.

Així doncs, l’àmbit d’estudi de la DUM s’estén bàsicament a tres models: la distribució de mercaderies als establiments, o en la seva terminologia en anglès Business to Business (B2B), la distribució de mercaderies al consumidor final, també anomenada Business to Consumer (B2C) i la que s’ha anomenat distribució urbana de serveis (DUS).

El B2B (Business to Business) és la distribució urbana de mercaderies que té com a destinació final els establiments. Funcionen  amb entregues variables però més o menys previsibles, es fan amb una periodicitat determinada i uns volums esperats. Per aquests lliuraments la tipologia de mercaderia és el factor determinant en el transport i els temps d’entrega no acostumen a tenir massa importància, ja que les entregues solen ser programades.

El B2C (Business to Consumer) és la distribució urbana de mercaderies que té com a destí final el consumidor. Les entregues derivades d’aquest model no són previsibles ja que no segueixen cap patró i a més estan subjectes a forts increments com ara el Nadal o, en aquests darrers temps, al llarg de tota la pandèmia. En aquest model, el temps d’entrega és el que determina generalment la cadena de subministrament, per sobre del tipus de mercaderia.

Per últim, tenim la DUS (Distribució Urbana de Serveis) que engloba les activitats que tenen per objecte la prestació de serveis i que de manera complementària inclouen el transport de mercaderies. Dins aquest àmbit hi podem trobar la recollida de residus, les mudances, les obres i els serveis d’assistència tècnica, entre altres. Algunes d’aquestes activitats tenen un model propi regulat, com la recollida de residus; d’altres es desenvolupen esporàdicament, com les mudances o les reparacions a domicili; i unes altres, com les obres de construcció, requereixen en alguns casos una llicència operar.

Si bé la DUS no és objecte d’estudi d’aquest treball, sí que cal tenir-la en compte, ja que moltes de les activitats que inclou, comparteixen infraestructura amb els models B2B i B2C, i fan servir vehicles comercials com ara furgonetes i camions que, amb les dades disponibles a dia d’avui, s’inclouen en el còmput global de la mobilitat i les externalitats generades per aquests vehicles de grans dimensions.

La DUM és un fenomen urbà molt complex. En primer lloc, cada model, cada establiment, cada producte té la seva pròpia cadena de subministrament, algunes més senzilles i d’altres més complexes, però totes, cada cop més globals. Aquestes cadenes són conegudes en molts casos només pels actors implicats i moltes vegades amb una visió parcial.

En segon lloc, les dades disponibles sobre la DUM, ofereixen, en el millor dels casos, una visió parcial sobre l’activitat (nombre de places d’estacionament, etapes de desplaçament de furgonetes i camions, aturades registrades en l’aplicació SPRO, etc.) però no global ni amb prou detall com per determinar les necessitats de cada model i l’impacte de cadascun. Un dels objectius principals per abordar la DUM, ha sigut obtenir dades per tal d’ampliar el coneixement i poder actuar de manera més informada.

Per últim, un altre dels elements que aporta complexitat al fenomen, és el fet que la DUM és un sector privat i com a tal la majoria d’actors que hi intervenen no tenen un vincle directe amb l’Administració, que actua eminentment com a ens regulador. Així doncs, el treball conjunt entre l’Administració i els diferents actors privats es fa imprescindible per millorar l’eficiència del servei, per una banda, i per reduir-ne les externalitats, per l’altra.

A mode d’exemple, a continuació es mostra una taula amb un recull d’actors implicats, que malauradament no pot ser ni exhaustiva ni completa.

Una activitat essencial amb condició de nimby

La DUM és una activitat essencial pel sosteniment de la vida urbana i que cal posar en valor,  ja que dóna suport a la majoria d’activitats i serveis que tenen lloc a la ciutat. 

Dona suport a la distribució de serveis bàsics (establiments comercials, hospitals, equipaments, etc.), a l'economia urbana (restauració, serveis, botigues...), i al desenvolupament del metabolisme urbà (recollida de residus, obres, etc.). A més, té un impacte important en termes d’ocupació, tant a la ciutat com a l’àmbit metropolità.

Però també és una activitat amb impacte a nivell d’emissions, soroll, seguretat viària, indisciplina i ocupació de l'espai públic. Són aquestes externalitats les que li ofereixen una condició de NIMBY (Not In My Back Yard) i una visió negativa per part de la població en general que cal treballar.

 • Mobilitat associada a furgonetes i camions: 23% de la mobilitat privada en “Vehicle privat”.
 • Emissions derivades de la mobilitat de furgonetes i camions: 29% de PM10 i 33% de NOx. 
 • Soroll: Vehicles més pesants i amb més contribució al soroll.
 • Sinistralitat: 1.646 sinistres a la ciutat amb implicació de furgonetes i camions (3 víctimes mortals, 23 ferits greus i 1.833 ferits lleus el 2019)
 • Ús irregular de la infraestructura de càrrega i descàrrega: 150.000 denúncies anuals a l’Àrea DUM
 • Indisciplina i ocupació informal de l’espai públic.

Canvis i tendència

La irrupció del comerç electrònic des de fa uns anys, els increments interanuals de dos dígits, el creixement accelerat durant la pandèmia i el fet que el mercat espanyol sigui encara poc madur, han posat el comerç electrònic en el punt de mira. 

El model B2C ha modificat els models de distribució tradicional i ha afegit una nova etapa a la cadena de distribució. Tradicionalment era l’usuari qui recollia el producte en un establiment, mentre que el en el cas del comerç online, és l’establiment (físic o digital) qui fa arribar el producte al client final. És per aquest motiu que freqüentment es parla de la “milla extra”.

Els hàbits de consum, i en últim terme, els consumidors, juguen un paper fonamental en aquest procés, ja que són els que decideixen finalment els temps i els llocs d’entrega. En funció d’aquestes decisions sobre la immediatesa, la freqüència de les compres i l’elecció de la modalitat d’entrega, els lliuraments tindran un major o menor impacte en termes d’emissions, de mobilitat i d’ocupació de l’espai urbà. La conscienciació dels consumidors i els canvis en el seu comportament són aspectes clau per assolir una distribució del B2C més sostenible.

Barcelona 2018:

 • 23M de compres online
 • 86% lliuraments a domicili i oficines

Catalunya 2018-2020:

 • Creixement B2C del +44,6% en dos anys
 • Increment del 15% dels lliuraments a domicili

Barcelona ha estat un referent internacional des de fa almenys dos segles en termes de planificació urbana, començant amb l’aplicació de la quadrícula de Cerdà i consolidant-se com a ciutat moderna després dels èxits de les Exposicions Universals i els Jocs Olímpics.

Tanmateix, té encara reptes importants per resoldre com els alts nivells de contaminació i la contribució al canvi climàtic, la contaminació acústica, la sinistralitat, l’escassetat d’espai verds o l’efecte illa de calor.

Des de l’Administració es pretén donar resposta a aquests nous reptes a partir de diferents projectes amb l’objectiu de transformar la ciutat cap a un model d’espai públic saludable, més verd, més just i segur, i que afavoreixi les relacions socials i l’economia de proximitat.

Fruit d’aquesta voluntat, en els darrers anys s’ha implementat una política de dotació de nous usos en l’espai públic en detriment de l’estacionament en superfície i de l’espai ocupat pel vehicle privat.

Font: Ajuntament de Barcelona

Les zones d’estacionament regulat en superfície han crescut notablement des de la implantació de l’Àrea el 2005. S’ha ampliat el nombre de places destinades als residents i en conjunt s’ha reduït un 36% l’oferta de places a tota la ciutat. Tot i aquesta reducció, les places per a la càrrega i descàrrega (CiD) de mercaderies s’han reduït només un 8%, sent la tipologia que s’ha mantingut més estable en el període 2005-2018. A més, en els nous espais generats s’han habilitat finestres temporals per  garantir l’activitat de la DUM.  

Aquest nou model de ciutat també va de la mà d’un nou model de mobilitat. El Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2024 (PMU), preveu dur a terme un seguit de mesures per tal de potenciar la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic en detriment de la mobilitat en vehicle privat, que preveu una reducció del 25% de la seva quota modal.

En termes de DUM el Pla preveu millores en la infraestructura i la regulació per tal de gestionar-la de forma més sostenible i integrada en el territori.

Objectius

L'estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies neix doncs d’aquests nous reptes que afronta la ciutat i de l’objectiu comú entre els actors públics i els privats de disposar d’un sistema de DUM eficient, sostenible i segur que potenciï el comerç de la ciutat i que millori la competitivitat econòmica de les empreses tot reduint les externalitats de l’activitat.

Els objectius de l’estratègia en l’horitzó 2030 es basen en quatre pilars i un objectiu transversal: habilitar espais logístics fora de la via pública, disposar d’espais flexibles en superfície i compatibles amb la vida urbana, assolir una mobilitat activa, neta i segura en la distribució, preservar el sòl logístic en trama urbana a escala metropolitana i potenciar l’activitat econòmica en el marc de l’economia productiva i de les cures.

Objectius clau de l’estratègia (Horitzó 2030):

 1. Flexibilitzar l’oferta i millorar la gestió de l’estacionament en via pública

  Incrementar l’oferta d’hores de càrrega i descàrrega en espais regulats i treballar per reequilibrar la demanda

 1. Permetre i potenciar l’aparició d’espais fora de la via pública

  Promoure l’ús de CDUM’s fora de la via pública per reduir l’impacte dels repartiments a domicili i a oficines

  Impulsar l’ús dels punts recollida per al comerç online en detriment dels lliuraments a domicili

 1. Potenciar l’ambientalització de flotes DUM i promoure la ciclologística

  Impulsar l’electrificació del parc circulant de vehicles comercials N1

 1. Visió 0 accidents en sinistralitat a la DUM i minimitzar indisciplina

  Treballar per assolir la visió 0 en sinistralitat: 0 víctimes mortals i 0 ferits greus

  Reducció de la indisciplina i facilitar la compatibilitat de l’activitat amb la vida quotidiana

 1. Garantir i potenciar l’existència de sòl logístic a escala metropolitana

  Protegir el sòl industrial integrat en trama urbana

  Impulsar l’ús de mitjans ferroviaris per a la DUM

 1. Establir una estratègia comunicativa per la DUM

  Elaborar elements de comunicació necessaris per millorar la gestió, informació i visió de la DUM

 1. Desenvolupar un DUM data center

  Millorar el coneixement de la DUM a través d’un observatori permanent

Objectius transversals de l’estratègia (Horitzó 2030):

 1. Potenciar la millora de l’activitat econòmica en un context urbà socialment responsable

  Fer front a la precarietat de l’activitat

 1. Definició d’una estratègia de la DUM que tingui en compte els treballs de cures, l’accessibilitat i la dimensió de temps

  Compatibilitzar la DUM amb les dinàmiques de la vida quotidiana del territoriPodeu consultar els indicadors clau per a aquestes propostes aquí.

Catàleg de propostes preliminar

#1 DESPLEGAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA:

 • Creació d’una xarxa de punts de recollida per als productes de comerç electrònic
 • Creació d’una xarxa de CDUMs de B2C
 • Creació de CDUMs de B2B
 • Creació de CDAMs
 • Creació de nodes intermodals ferroviaris
 • Reserva de sòl logístic als polígons

 

#2 DESENVOLUPAMENT D’INSTRUMENTS DE GESTIÓ:

 • Extensió de les àrees de C/D ÀreaDUM a la resta de la ciutat i a l’AMB
 • Flexibilització de l’estacionament en superfície i de l’ús de l’espai públic
 • Millores en l’aplicatiu l’SPRO
 • Millores en el control de la indisciplina
 • Potenciar la DUM nocturna i facilitar-ne la gestió
 • Mobilitat sostenible en els canals de distribució dels marketplaces locals
 • Millores en la DUM a mercats municipals
 • Col·laboració amb la DGT per implantar ADAS i etiquetes d’advertència de l’existència d’angles morts
 • Col·laboració amb DGT per classificar els vehicles segons l’ús (B2B, B2C, Altres)
 • Monitorització del trànsit vinculat a la distribució urbana de mercaderies
 • Modificacions de la normativa d’usos als aparcaments
 • Tarifació i fiscalitat de l’e-commerce
 • Definició i implementació de polítiques que ajudin a la reconversió de flotes i impulsin la ciclologística

 

#3 FACILITAR LA COMUNICACIÓ, EL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ

 • Campanyes de comunicació i sensibilització
 • Comunicació de l’estratègia
 • Millorar els canals de comunicació entre l’Ajuntament i els usuaris
 • Creació d’una enquesta de mercaderies
 • Creació d’un sistema d’indicadors, informació cartogràfica i BBDD de la DUM
 • Benchmarking internacional sobre estratègies i bones pràctiques en la DUM
 • Creació d’un vehicle DUM 0 emissions

 

#4 COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA EN DIFERENTS ESPAIS DE GOVERNANÇA

 • Creació d’un Observatori de la DUM
 • Participació i seguiment de l'estratègia
 • Col·laboracions específiques amb institucions amb competències sobre la mobilitat: DGT, SCT, ATM i altres
 • Finançament per a la innovació en la DUM
 • Estudi d’incentius i bonificacions per facilitar el desplegament de l’estratègia
Fases de l’estratègia

Les solucions que donin resposta als reptes plantejats per la DUM no es poden abordar ni desplegar sense la participació activa de tots els actors implicats. Abans però d’obrir aquesta participació s’ha cregut oportú estudiar, definir i compartir la situació de partida per tal que tots els actors puguin fer les seves aportacions partint d’una base de coneixement comuna. 

Així, en una primera fase del projecte s’ha treballat des de l'Administració en la caracterització de la DUM i en el dimensionament del fenomen mitjançant totes les dades disponibles i d’altres que s’han generat. Aquesta primera fase ha permès disposar d’un primer document de diagnosi, definir uns objectius, plantejar un conjunt de possibles mesures i generar unes eines de seguiment que permetin valorar la consecució dels objectius. Tot aquest treball previ es pot consultar en el DUM Data Center, una eina virtual que pretén esdevenir a mig i llarg termini un vertader Observatori de la DUM, com a centre de referència per al coneixement i la gestió de la DUM al municipi de Barcelona i a l’entorn metropolità.

La segona fase de l’estratègia es planteja com una col·laboració entre el sector públic i el sector privat per tal de definir una diagnosi compartida, uns objectius comuns, unes mesures consensuades i un seguiment conjunt dels resultats. Al final d’aquest procés es pretén disposar d’una Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies amb horitzó 2030 compartida per tots els actors de tal manera que cadascú al seu nivell s’hi pugui implicar per garantir-ne el desplegament i l’assoliment dels objectius marcats. Per últim, l’Observatori de la DUM té la voluntat d’esdevenir una eina clau per a l’intercanvi d’informació i de coneixement que permeti un treball col·laboratiu entre els actors, tant públic com privats.

Espais de governança

Per tant, l’èxit de l’Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies amb horitzó 2030, requereix la implicació i la col·laboració tant d’actors públics com privats en diferents espais. El Pacte per la Mobilitat, amb una llarga trajectòria en els debats entorn de la mobilitat, constitueix un primer punt de trobada amb els actors privats per tal de debatre l’enfoc, els objectius i les mesures de l’Estratègia. Aquest espai de debat, però requerirà de taules i grups de treball específics que permetin abordar les problemàtiques associades als diferents models i a l’ús de l’espai públic. 

És imprescindible també la col·laboració i coordinació amb els diferents actors públics, entre els quals la Direcció General de Trànsit (DGT) es presenta com un dels principals en relació als vehicles utilitzats i a la seguretat. No menys importants són les col·laboracions amb altres actors públics com l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona o els diferents operadors de transport públic.

Per últim, els Fons Next Generation, als quals s’han presentat dues manifestacions d’interès (MDI) en l’àmbit de la DUM, poden esdevenir una font important de recursos per desplegar les mesures previstes i per començar a caminar cap a un model de DUM més eficient, més sostenible i més segur. En termes de finançament, també prenen especial importància les col·laboracions público-privades i l’assoliment d’acords entre les parts.

Pacte per a una nova DUM a BCN

Així doncs, per començar a treballar plegats en la definició d’una estratègia compartida per a la DUM, l’Ajuntament de Barcelona en cooperació amb les associacions econòmiques i empresarials més representatives així com les organitzacions sindicals signen el següent pacte per definir accions concretes per assolir un model de DUM més eficient, sostenible i segur a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Els principis que inspiren el Pacte per una nova distribució urbana de mercaderies a Barcelona són la salut, la qualitat de vida i la millora de l’eficiència de l’activitat, la sostenibilitat i la qualitat ambiental de l’entorn i la col·laboració público-privada, la competitivitat, la productivitat i la corresponsabilitat social i ambiental corporatives dels sotasignats.