Indicadors clau
  Indicador Valor actual
1

Percentatge de compres online lliurades en punts de recollida (%)

14%
2

Nombre de CDUM’s de tipus micro (10-100 m2)* (Nombre)

Nombre de CDUM’s de tipus meso (100-300 m2)* (Nombre)

36

2

3

Hores diàries ofertes per a l’estacionament de la DUM a la ciutat (Hores/dia)

123.000

Percentatge del parc circulant de vehicles comercials N1 electrificat (%)

1%
5

Víctimes mortals en sinistres on hi intervenen furgonetes i camions (V. mortals)

Ferits greus en sinistres on hi intervenen furgonetes i camions (Ferits greus)

3

23

6

Índex d’indisciplina en vehicles comercials (Mitjana d’il·legalitats per ml de vial)

 0,1188

7

Superfície de sòl industrial integrat en trama urbana (Milions de m2)

Tones de mercaderies mogudes amb mitjans ferroviaris per la DUM (t)

4,8

0

T

1. Percentatge segons tipus de contractació (%)

2. Percentatge de llocs de treball i categories  homes/dones (%)