Indicadors clau
  Indicador Redacció EDUM
2018-2020
2027 2030 Unitats
O1

Flexibilitzar l’oferta i millorar la gestió de l’estacionament en via pública

Indicador 1. Hores diàries ofertes per a l’estacionament DUM en espais regulats

123.000

133.000

148.000

h/dia

O2

Permetre i potenciar l’aparició d’espais fora de la via pública

Indicador 2. Percentatge de lliuraments a domicili i oficines a través de CDUMs

Indicador 3. Percentatge de compres online lliurades a través de punts de recollida

2,8

14

15

24

33

40

%

%

O3

Potenciar l’ambientalització de les flotes DUM

Indicador 4. Emissions de CO2eq associades a la DUM

Indicador 5. Emissions de PM10 associades a la DUM

Indicador 6. Emissions de NOX associades a la DUM

225.735

62,3

961,4

180.588

50

769

112.868

31,2

480,7

t/any

t/any

t/any

O4

Promoure la ciclologística i solucions logístiques ambientalment més eficients

Indicador 7. Nombre de cicles de mercaderies registrats a la ciutat

Indicador 8. Nombre de punts de DUM nocturna

Indicador 9. Tones anuals de mercaderies mogudes amb mitjans ferroviaris per a la DUM

Indicador 10. Nombre de plataformes de mutualització de capacitat de càrrega

81

72

0

0

369

243

24.800

1

800

500

62.000

1

unitats

unitats

t/any

unitats

O5

Avançar cap a la «Visió 0 accidents» en la sinistralitat relacionada amb la DUM

Indicador 11. Víctimes mortals en sinistres on hi intervenen furgonetes i camions

Indicador 12. Ferits greus en sinistres on hi intervenen furgonetes i camions

3

23

0

0

0

0

víctimes mortals

ferits greus

O6

Optimitzar l’ús de les àrees DUM i minimitzar la indisciplina en la DUM per facilitar la compatibilitat de l’activitat amb la vida quotidiana

Indicador 13. Mitjana de vehicles comercials il·legalment estacionats per longitud de vial

1,188

0,903

0,475

vehicles/km de vial

O7

Garantir i potenciar l’existència de sòl logístic a escala metropolitana

Indicador 14. Hectàrees de sòl industrial

1,188

0,903

0,475

vehicles/km de vial

O8

Avançar en la homogeneïtzació normativa i de gestió a escala metropolitana

Indicador 15. Nombre de municipis metropolitans que utilitzen l’SPRO

Indicador 16. Percentatge de places de Barcelona regulades per l’SPRO respecte total

10

85

17

100

27

100

unitats

%

O9

Establir un espai de generació de coneixement, participació i governança de la DUM amb els agents implicats

No requereix d’indicadors de seguiment

O10

Fer de Barcelona un pol de tecnologies i solucions innovadores per la DUM

No requereix d’indicadors de seguiment