Enllaços d’interès
DUM – Ajuntament de Barcelona

Pla de mobilitat urbana 2024 (PMU)-Ajuntament de Barcelona

Instrument de planificació de la mobilitat a Barcelona

Àrea DUM BSM

Informació sobre l’ús i les places de càrrega i descàrrega dins l’àmbit d’estacionament regulat

Tràmits per a les empreses

Informació i tràmits sobre el transport de mercaderies perilloses, vehicles i pes de mides especials i sol·licitud de places de càrrega i descàrrega.

Impulsem el que fas

Convocatòria d’ajuts per finançar projectes que impulsin l’economia dels barris de la ciutat de Barcelona. Modalitat 6. Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla.


DUM-Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU)-AMB

Instrument de planificació de la mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona

DUM metropolitana

Informació sobre l’ús i les places de càrrega i descàrrega a l’àmbit metropolità


DUM-Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Pla Director de Mobilitat (pdM)-ATM

Instrument de planificació de la mobilitat que desenvolupa territorialment les Directrius Nacionals de Mobilitat a l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB)

Logística i DUM

Documentació relacionada amb la logística i la distribució urbana de mercaderies (DUM) derivada dels treballs realitzats dins la Taula del Sector Logístic i del pdM de l’ATM.


DUM-Generalitat de Catalunya

Directrius nacionals de mobilitat

Instrument de planificació de la mobilitat que desenvolupa la Llei 9/2003, de la mobilitat, al territori català.

Generalitat de Catalunya-Transport de mercaderies i logística

Informació diversa en relació a la Taula del sector logístic i distribució urbana de mercaderies, Centrals de mercaderies, Digitalització del transport terrestre, etc.


DUM-Altres administracions

Dirección General de Tráfico (DGT)

Informació diversa sobre el transport de mercaderies, classificació del vehicles, autoritzacions per al transport de mercaderies perilloses, targetes de transport del MITMA per a professionals, seguretat dels vehicles, etc.


Guies per a la compra de vehicles

Guia per a la compra de vehicles de transport de mercaderies segons diferents tecnologies de motor (CENIT-Generalitat de Catalunya, 2020)

Guia per a la compra verda de vehicles (Generalitat de Catalunya)


Programes i subvencions per a l’adquisició de vehicles

Estatals-Pla MOVES III. Incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021

AMB-Subvenció per a la compra d’un vehicle de baixes emissions dedicat al transport i a la distribució urbana de mercaderies


Qualitat de l’aire i canvi climàtic

ZBE Rondes de Barcelona- Ajuntament de Barcelona

ZBE Rondes de Barcelona – AMB

Qualitat de l’aire-Ajuntament de Barcelona

Qualitat de l’aire-Àrea metropolitana de Barcelona

Declaració d’emergència climática (Ajuntament de Barcelona)

Pla Clima (Ajuntament de Barcelona)


Documents de referència

Llibre blanc de la distribució urbana de mercaderies (CENIT-desembre 2020)

Estudio de viabilidad para el desarrollo de soluciones logísticas. (Madrid)

Freight and servicing action plan (Londres)

La logistique, fonction vitale (Île-de-France 2030)

Nachhaltige logistik 2030+ Niederösterreich-Wien Aktionplan (Viena 2030)


Altres links d’interès

Observatori de la Logística – CIMALSA

Barcelona centre logístic Catalunya (BCL)

Estratègia per a la Mobilitat Elèctrica 2018-2024-(Ajuntament de Barcelona)