L’Estratègia municipal de la Distribució Urbana de Mercaderies Horitzó 2030 és una estratègia de ciutat que té com a objectiu donar resposta als reptes actuals referents a la distribució urbana de mercaderies i proporcionar un full de ruta per als pròxims anys.

L’Estratègia s’estructura en base a tres grans plantejaments programàtics, cadascun associat a un dels tres models de DUM:

 1. Facilitar la distribució de mercaderies al comerç, a les empreses i a la resta d’establiments (model B2B) de manera eficient, ordenada, sostenible i segura.
 1. Ordenar les noves formes de distribució als usuaris finals (model B2C), afavorint una mobilitat activa i sostenible.
 1. Incorporar la distribució associada als serveis (model DUS), amb les seves especificitats, a la governança de la DUM.

Els plantejaments programàtics sintetitzen els tres compromisos principals en matèria de DUM que l’Ajuntament té previst dur a terme en els pròxims anys i són l’eix vertebrador dels objectius clau que l’EDUM pretén assolir. Aquests objectius són:

 1. Flexibilitzar l’oferta i millorar la gestió de l’estacionament en via pública

  Incrementar un 20 % l’oferta d’hores de càrrega i descàrrega en espais regulats i treballar per reequilibrar la demanda.

 1. Permetre i potenciar l’aparició d’espais fora de la via pública

  Assolir un 33 % dels lliuraments a domicili i oficines a través de Centres de Distribució Urbana de Mercaderies (CDUMs).

  Assolir un 40 % de les compres online lliurades en punts de recollida.

 1. Potenciar l’ambientalització de flotes DUM

  Reduir un 50 % les emissions lligades a la distribució urbana de mercaderies.

 1. Promoure la ciclologística i solucions logístiques ambientalment més eficients

  Multiplicar per deu els vehicles de ciclologística fins a superar els 800.

  Assolir 500 punts de DUM nocturna.

  Disposar d’un servei de mercaderies DUM amb modes ferroviaris amb capacitat per a 62.000 tones anuals.

  Establir com a mínim una plataforma de mutualització de capacitat de càrrega (load pooling).

 1. Avançar cap a la “Visió 0 accidents” en la sinistralitat relacionada amb la DUM

  Avançar cap a la xifra de zero víctimes mortals i zero ferits greus.

 1. Optimitzar l’ús de les àrees DUM i minimitzar la indisciplina en la DUM per facilitar la compatibilitat de l’activitat amb la vida quotidiana

  Assolir un 60 % de reducció de la indisciplina associada a la DUM.

 1. Garantir i potenciar l’existència de sòl logístic a escala metropolitana

  Mantenir les 4.800 ha actuals de sòl industrial a l’àrea metropolitana de Barcelona.

 1. Avançar en la homogeneïtzació normativa i de gestió de la DUM a escala metropolitana

  Arribar a estendre l’SPRO al 75 % dels municipis metropolitans.

 1. Establir un espai de generació de coneixement, participació i governança de la DUM amb els agents implicats

  Creació de l’Oficina DUM com a punt focal d’interlocució amb els sectors implicats.

  Celebrar mínim una reunió anual dels grups de treball DUM per al seguiment de l’Estratègia.

  Creació d’un Observatori de la DUM a nivell municipal (DUM Data Center)

 1. Fer de Barcelona un pol de tecnologies i solucions innovadores per la DUM

  Acompanyar les empreses i els centres de recerca que ofereixen solucions innovadores per a la DUM en la ciutat.
Podeu consultar els indicadors clau per a aquestes propostes aquí.