Les propostes per a la millora de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) es presenten en 4 blocs:

  1. Desplegament de la infraestructura necessària
  2. Desenvolupament d’instruments de gestió
  3. Estratègies de comunicació, coneixement i innovació
  4. Promoció d’una col·laboració publicoprivada en diferents espais de governança

Algunes propostes ja estan en procés d’implementació, mentre que d’altres es troben en una fase inicial.

Aquestes propostes d’actuació van ser presentades als actors en una sessió final conjunta on es va obrir un torn per valorar-les de l’1 (baixa prioritat) al 5 (màxima prioritat).

Van obtenir una puntuació mitjana de 3,7 sobre 5, valor que valida el catàleg de propostes de l’Estratègia i en reforça la seva coherència i assertivitat davant el complex món de la DUM. La puntuació de cadascuna de les propostes, a més, proporciona també un ordre de priorització de referència.