Les solucions que donin resposta als reptes plantejats per la DUM no es poden abordar ni desplegar sense la participació activa de tots els actors implicats. Abans però d’obrir aquesta participació s’ha cregut oportú estudiar, definir i compartir la situació de partida per tal que tots els actors puguin fer les seves aportacions partint d’una base de coneixement comuna. 

Així, en una primera fase del projecte s’ha treballat des de l’Administració en la caracterització de la DUM i en el dimensionament del fenomen mitjançant totes les dades disponibles i d’altres que s’han generat. Aquesta primera fase ha permès disposar d’un primer document de diagnosi, definir uns objectius, plantejar un conjunt de possibles mesures i generar unes eines de seguiment que permetin valorar la consecució dels objectius. Tot aquest treball previ es pot consultar en el DUM Data Center, una eina virtual que pretén esdevenir a mig i llarg termini un vertader Observatori de la DUM, com a centre de referència per al coneixement i la gestió de la DUM al municipi de Barcelona i a l’entorn metropolità.

La segona fase de l’estratègia es planteja com una col·laboració entre el sector públic i el sector privat per tal de definir una diagnosi compartida, uns objectius comuns, unes mesures consensuades i un seguiment conjunt dels resultats. Al final d’aquest procés es pretén disposar d’una Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies amb horitzó 2030 compartida per tots els actors de tal manera que cadascú al seu nivell s’hi pugui implicar per garantir-ne el desplegament i l’assoliment dels objectius marcats. Per últim, l’Observatori de la DUM té la voluntat d’esdevenir una eina clau per a l’intercanvi d’informació i de coneixement que permeti un treball col·laboratiu entre els actors, tant públic com privats.